Pozivaju se zainteresovana pravna i fizička lica da dostave prijave za kupovinu trske na panju, uz Hs Dunav – Tisa – Dunav, na sledećim kanalima: 1. Bajski kanal, 2.  Prigrevica- Sombor, 3. Vrbas- Bezdan, 4. Kosančić-Mali Stapar, 5. Bečej-Bogojevo, 6. Banatska Palanka-Novi Bečej, 7. Kikindski kanal, 8. Zlatica (regulisani vodotok), 9. Jegrička van Parka prirode i 10. Kanal Begej

  1. Trska se prodaje u viđenom stanju, prikupljanjem zatvorenih ponuda, na jednogodišnji ili trogodišnji period.
  2. Kupoprodaja trske na panju regulisaće se kupoprodajnim ugovorom, koji će se zaključivati za određenu deonicu sa kupcem koji ponudi najvišu cenu.
  3. Krajnji rok za seču kupljene trske je do 01.03.2018. ili tekuće godine.
  4. U cenu trske na panju  nije uračunat porez na dodatu vrednost (PDV), koji kupac plaća po iskazanom obračunu prodavca.

Pravnim licima zainteresovanim za kupovinu trske, omogućiće se plaćanje 30 procenata odmah, a ostalih 70 procenata po okončanju seče, najkasnije 01.03. u godini. Prilikom zaključenja ugovora kupac prilaže sopstvenu blanko menicu, kao sredstvo finansijskog obezbeđenja plaćanja.

  1. Kupac trske je dužan  da obezbedi seču trske i njen transport.
  2. Rok za dostavljanje ponuda je do 12.01.2018. godine.

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina br. 25 sa naznakom “Ponuda za kupovinu trske”.

U ponudi se mora jasno naznačiti redni broj deonice, sa tačnom oznakom deonice i njenom stacionažom.

Pre dostavljanja ponude, zainteresovana pravna i fizička lica mogu na terenu razgledati lokaciju sa trskom za koju su zainteresovani.

Informacije o kanalima, deonicama, stacionažama, procenjenoj površini i početnoj licitacionoj ceni mogu se dobiti kod ovlašćenog lica za kontakt: Milivoj Stojanović, dipl.inž. master, tel 021/4881-488 ili 066/331-235. Za Park prirode Jegrička osoba za kontakt je Goran Stojaković, 021/4881- 490 ili  066/864-2006.