Позивају се заинтересована правна и физичка лица да доставе пријаве за куповину трске на пању, уз Хс Дунав – Тиса – Дунав, на следећим каналима: 1. Бајски канал, 2.  Пригревица- Сомбор, 3. Врбас- Бездан, 4. Косанчић-Мали Стапар, 5. Бечеј-Богојево, 6. Банатска Паланка-Нови Бечеј, 7. Кикиндски канал, 8. Златица (регулисани водоток), 9. Јегричка ван Парка природе и 10. Канал Бегеј

  1. Трска се продаје у виђеном стању, прикупљањем затворених понуда, на једногодишњи или трогодишњи период.
  2. Купопродаја трске на пању регулисаће се купопродајним уговором, који ће се закључивати за одређену деоницу са купцем који понуди највишу цену.
  3. Крајњи рок за сечу купљене трске је до 01.03.2018. или текуће године.
  4. У цену трске на пању  није урачунат порез на додату вредност (PDV), који купац плаћа по исказаном обрачуну продавца.

Правним лицима заинтересованим за куповину трске, омогућиће се плаћање 30 процената одмах, а осталих 70 процената по окончању сече, најкасније 01.03. у години. Приликом закључења уговора купац прилаже сопствену бланко меницу, као средство финансијског обезбеђења плаћања.

  1. Купац трске је дужан  да обезбеди сечу трске и њен транспорт.
  2. Рок за достављање понуда је до 12.01.2018. године.

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу Јавно водопривредно предузеће “Воде Војводине” Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25 са назнаком “Понуда за куповину трске”.

У понуди се мора јасно назначити редни број деонице, са тачном ознаком деонице и њеном стационажом.

Пре достављања понуде, заинтересована правна и физичка лица могу на терену разгледати локацију са трском за коју су заинтересовани.

Информације о каналима, деоницама, стационажама, процењеној површини и почетној лицитационој цени могу се добити код овлашћеног лица за контакт: Миливој Стојанoвић, дипл.инж. мастер, тел 021/4881-488 или 066/331-235. За Парк природе Јегричка особа за контакт је Горан Стојаковић, 021/4881- 490 или  066/864-2006.