Јавно водопривредно предузеће „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ Нови Сад

Булевар Михајла Пупина бр. 25

О г л а ш а в а

ПРОДАЈУ ДРВЕТА „НА ПАЊУ“

ЈАВНИМ  ПРИКУПЉАЊЕМ  ПОНУДА

                       

Позивају се заинтересована правна лица да доставе понуде за  куповину  дрвета  „на пању“, за газдинску јединицу „Дунав“, у шумама којима по Закону о водама („Сл. Гласник РС“ бр. 30/2010) управља Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад,  на подручју АП Војводине и врши продају у оквиру реализације Плана сече шума у ЈВП „Воде  Војводине“ Нови Сад (сеча прореде у осам одсека различитих површина и старости) и сеча стабала на парцели бр. 3205 К.О. Плавна.

Предмет, цена, рокови, услови продаје, начин плаћања и средства обезбеђења:

 

Предмет продаје чини “’дрво „на пању“,  а према спецификацији у табели објављеној на www.vodevojvodine.rs,  за наведене количине, врсте и класе дрвета, са датим почетним-миминалним јединичним ценама дрвета без ПДВ (осим за шумски отпад, чија је наведена цена истовремено и коначна за понуђача).

Понуђена цена за одређену класу дрвета, не може да буде већа од понуђене цене за  вишу-бољу класу исте врсте дрвете.  

Рок за завршетак радова на сечи, одношењу и успостављању шумског реда је 30.04.2018 год., према уговореној динамици продавца и купца.

Kупац стиче право да започне са сечом тек након извршене уплате аванса 100 % од уговорене цене.

Улазак на газдинску јединицу, у циљу обављања послова сече дрвета, као и вршење послова сече дрвета, дозвољено је само  лицима која имају уверење о стручној оспособљености за рад секача и важеће лекарско уверење, контолу и надзор врши надлежно водопривредно предузеће и „Воде Војводине“ Нови Сад.

Приликом извлачења и транспорта дрвета Купац мора поштовати правила која су наведена у Уговору како не би дошло до оштећења водних објеката за заштиту од поплава.

Начин плаћања уговорене цене је аванс 100% ,у року од 3 дана од дана закључења уговор., по позиву продавца. У случају да купац не изврши уговрене обавезе , или их не изврши у уговореном року, продавац задрава право да  раскине уговор, а неискоришћени део уплаћеног аванса задржи на име уговорне казне.

Средство обезбеђења за озбиљност понуде  је једна бланко сопствена меница (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним од стране банке потписаним захтевом за регистрацију менице) у висини од 10%  од вредности понуде са ПДВ и роком доспећа 90 дана од дана отварања понуда, која се подноси уз понуду.

Средство обезбеђења за добро извршење уговреног посла, како је то дефинисано уговором је  једна сопствена бланко меницу (са депо картоном и меничним овлашћењем  и овереним и од стране банке потписаним захтевом за регистрацију менице) у износу од 30% од укупно уговорене купопродајне цене са ПДВ, са роком доспећа 60 дана дуже од дана издавања коначног обрачуна, која се подноси приликом закључења уговора.

Право подношења понуде, рок за подношење понуде, садржај понуде, критеријум избора понуде:

Право на подношење понуде по овом огласу имају сва правна лица под условом:

– Да су регистрована у АПР-у за једну од следећих делатности из области: шумарство и сеча дрвета (шифре дел. под 02.), прерада дрвета и производа од дрвета, плуте, сламе и прућа, осим намештаја (шифре делатности под 16.), трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом (шифра делатности 46.73), осим правних лица која поседују и овлашћена су да користе шумски жиг за жигосање посеченог дрвета.

– Да рачун понуђача није био у блокади за последњих 6 месеци.

Понуда се подноси за целокупну дрвну масу из табеле.

У понуди се морају прецизно назначити: податци за идентификацију понуђача ( назив из АПР-а, делатност према условима огласа, ПИБ, МБ, рачун и банка, лице овлашћено за заступање, законски заступник), јединична  цена за сваку врсту и класу дрвета посебно без ПДВ-а, у складу са условима из овог огласа, као и укупна цена са и без ПДВ.

Уз понуду, понуђач је дужан да достави:

  • Извод о регистрацији од АПР-а (може са сајта АПР-а, и не може бити старији од месец дана) којом доказује делатност и законског заступника,
  • Копију ОП обрасца (оверени потписи лица овлашћених за заступање),
  • Потврду о ПДВ евидентирању,
  • ПИБ број и
  • Потврду НБС да рачун предузећа није био у блокади за последњих 6 месеци (може са сајта НБС-а –извештај о принудној наплати),
  • Једну бланко сопствену меницу (са депо картоном, меничним овлашћењем и овереним од стране банке потписаним захтевом за регистрацију менице) у висини од 10% од вредности понуде са ПДВ и роком доспећа 90 дана од дана отварања понуда.
  • Доказ о поседовању специјализованог возила за транспорт и извлачење техничког дрвета (хиаб).

 

У случају да изабрани понуђач одустане од понуде, измени је или на позив продавца не потпише уговор о купопродаји или не уплати уговорени износ аванса у року и на начин из уговора или не поднесе средство обезбеђења за добро извршење уговореног посла,  продавац има право да уновчи дату меницу за озбиљност понуде, а следећи најповољнији понућач који испуњава услове из огласа бића поглашен као изабрани понуђач.

Продаја дрвета „на пању“ ће се вршити по принципу избора наjповољније понуде, која предходно испуњава све услове из овог огласа, према критеријуму највише понуђене цене, у складу са датим условима лимита у овом огласу.

Понуђена цена не може бити нижа од цене из ценовника ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад.

У случају више приспелих понуда са истом ценом, предност при закључењу уговора имаће понуда која је раније приспела.

Изабрани понуђач је у обавези да са продaвцем закључи купопродајни уговор у заказаном термину а према достављеном позиву за закључење уговора.

Продаја дрвета „на пању“ биће регулисана  купопродајним уговором по приступу (типски уговор), који ће се закључити са изабраним понуђaчем.

Крајњи рок за завршетак сече је 30. април 2018. год.

Рок за достављање понуда је 19. јануар 2018. године, до 10 часова.

Понуде које буду поднете по истеку назначеног датума и сата сматраће се неблаговременим и без отварања ће бити враћене понуђачима, понуде које буду некомплетне и нису дате у складу са условима из овог огласа неће се узети у разматрање приликон одабира најповољније понуде, као и понуде понуђача чији жиро рачун у време разматрања понуда буде у блокади према подацима са сајта НБС.

 

Понуде се достављају у затвореној коверти на адресу: Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, са назнаком „ПОНУДА  ЗА КУПОВИНУ ДРВЕТА  ‘НА ПАЊУ’ – НЕ ОТВАРАТИ“.

Понудe ће отварати Комисија,  јавно,  дана 19 јануара 2018. године са почетком у 11 часова, у ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25, сала  поред кабинета на II спрату.

www.vodevojvodine.rs

Пре достављања понуда, заинтересована правна и физичка лица су обавезна упознати се са стањем  дрвета у газдинској јединици за чију су куповину заинтересована. За све детаљније информације могу се обратити водопривредном предузећу  на чијем подручју се налази газдинска јединица.