Обавештавамо све који желе да учествују на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и Покрајинског фонда за развој пољопривреде, да ће потврде о измиреним обавезама по основу накнаде за одводњавање, у складу са чланом 103 ЗУП-а, у њихово име, по службеној дужности, прибавити орган који је расписао конкурс.

На основу изнетог, потребно је да учесници конкурса, наведеним институцијама које су расписале конкурс, доставе осталу конкурсом предвиђену документацију, без наведене потврде.

Уколико странка изричито изјави да жели да потврду прибави сама, потребно је да попуни доле приложени захтев, и поднесе га ЈВП „Воде Војводине“ имејлом, поштом или лично на писарници ЈВП. Имејл адреса је potvrde@vodevojvodine.rs.

За све остале случајеве где су ове потврде потребне, попут програма  „ИПАРД“, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Фондације „Просперитати“, кредита банака и слично, обвезници накнаде за одводњавање, захтеве ће као и до сада подносити ЈВП „Воде Војводине“ имејлом, поштом или лично на писарници ЈВП. Имејл адреса је potvrde@vodevojvodine.rs, (образац захтева на крају саопштења).

Све остале информације, укључујући и инфромацију о дуговањима, могу се добити у Kорисничком центру путем бесплатног позива на број 0800/21-21-21, за фиксну телефонију. За мобилну телефонију, позивом на 021/4881-434 или 021/4881-539 (није бесплатан позив).