Od jutros, mere vanredne odbrane od poplava važe na blizu 40 km na odbrambenoj liniji na reci Savi. Mere vanredne odbrane sprovode se na 3,88 km leve obale Save kod Klenka, zatim, 15,1 km na levom nasipu uz Savu kod Sremske Rače i 20,61 km na levom nasipu kod Jamene, kao i na ustavi i crpnoj stanici „Bosut“ u prvoj liniji odbrane.

Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno je ukupno 118,1 km i to: 77,08 km na Savi i 41,02 km na Dunavu.  

Za narednih nekoliko dana, Republički hidrometeorološki zavod Srbije prognozira da je vodostaj Save u manjem porastu, sa tendencijom manjeg opadanja i stagnacije, a vodostaj Dunava u porastu do Novog Sada, dok je nizvodno u stagnaciji, sa tendencijom porasta.