Merama redovne odbrane od poplava obuhvaćeno je 44,9 kilometara u Vojvodini. Pojačano se prati i osmatra situacija na levom nasipu uz Dunav od Skorenovca do Kovina i od Kovina do Dubovca u ukupnoj dužini od 41,02 kilometara, kao i na levoj obali Save u zoni Klenka u dužini od 3,88 kilometara.

Vodostaji na Dunavu uzvodno od Slankamena su u manjem porastu a nizvodno u manjem opadanju. Vodostaji na Savi su u opadanju.