Обавештавамо све који желе да учествују на конкурсима Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, и Покрајинског фонда за развој пољопривреде, да ће потврде о измиреним обавезама по основу накнаде за одводњавање, у складу са чланом 103 ЗУП-а, у њихово име, по службеној дужности, прибављати орган који је расписао Конкурс.  Учесници конкурса, наведеним институцијама које су расписале конкурс, достављају осталу конкурсом предвиђену документацију, без наведене потврде.

Уколико странка изричито изјави да жели да потврду прибави сама, потребно је да попуни захтев, и поднесе га ЈВП „Воде Војводине“ имејлом, поштом или лично на писарници ЈВП. Имејл адреса је potvrde@vodevojvodine.rs. Образац конкурса може се преузети са сајта www.vodevojvodine.rs, рубрика Кориснички сервис. Рок за издавање потврда је 8 дана, а могу се преузети лично или доставити поштом, у складу са захтевом странке.

За све остале случајеве где су ове потврде потребне, попут програма „ИПАРД“, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Фондације „Просперитати“, кредита банака и слично, обвезници накнаде за одводњавање, захтеве  подносе ЈВП „Воде Војводине“ имејлом, поштом или лично на писарници ЈВП.

Потврда се не може издати уколико обевезници имају и најмањи дуг за накнаду за одводњавање.