Са циљем унапређења управљања речним сливовима кроз интегрисани и координисани приступ, WWF заједно са Међународном комисијом за заштиту Дунава (ICPDR) и Међународном комисијом за слив реке Саве (ISRBC) ради на развоју пројекта Хидроморфологија Дунавског слива и рестаурација река GEF DYNA. Пројекат ће обухватити 5 земаља (Босна и Херцеговина, Црна Гора, Молдавија, Србија и Украјина) и реализоваће се кроз четири компоненте:
• Усклађивање регионалних приступа за смањење хидроморфолошких притисака;
• Подршка државама у примени планова управљања сливом Дунава;
• Демонстрациони пилот пројекти за обнављање река у сливу Дунава;
• Размена знања и ефикасан мониторинг и евалуација пројекта.
Трећа компонента GEF DYNA пројекта обухвата имплементацију једног прекограничног и три национална пилот пројекта који ће демонстрирати добре праксе интегралног управљања и спровођење мера за смањење хидроморфолошких притисака. 
Један од пилота који је изабран за реализацију је пројекат „Обнављање реке Караш“ у Србији. Караш је лева притока Дунава дуга 110 км која протиче кроз Банат у Румунију и Србији, а настаје у Карпатима. Караш има нерегулисан ток у Србији по чему се издваја у односу на већину река у Војводини. Постојећи хидроморфолошки притисци на овој реци су вештачке преграде које онемогућавају несметану миграцију риба и других акватичних организама. Циљ пилота је да обнови повезаност и континуитет реке и да кроз дизајнирање и изградњу рибљих стаза (прелаза за рибе) унапреди услове за очување популација рибе и других акватичних организама. Пилот пројектом на Карашу је предвиђена израда студија изводљивости за изградњу рибљих стаза на три локације и изградња рибље стазе на једној од три предметне локације. Припрему предлога за пилот пројекат на Карашу WWФ је радио у сарадњи са Републичком дирекцијом за воде Министарства пољопривреде, водопривреде и шумарства, Јавним водопривредним предузећем „Воде Војводине“ и Институтом за водопривреду Јарослав Черни. 
У скаду са интерним процедурама WWF-а и захтевима GEF агенције, пре имплементације овог пројкета неопходно је израдити Оквир за управљање питањима животне средине и социјалним питањима (Environmental and Social Management Framework- ESMF). Нацрт овог Оквира (на српском и енглеском језику) можете наћи на следећем линку. Своје коментаре на овај документ можете доставити до 09.10.2019. године на е-маил адресу serbia@wwfadria.org.