JVP „Vode Vojvodine“ obaveštava zakupce državnog zemljišta (fizička i pravna lica) da je u toku izdavanje rešenja o utvrđivanju Naknade za odvodnjavanje državnog zemljišta u zakupu.

Rešenja se izdaju za agroekonomsku 2018/2019. godinu (novembar 2018 – oktobar 2019) i dospela su. Rok za izmirenje obaveze je 15 dana od dana prijema rešenja.

Takođe, pozivamo i obveznike svih drugih naknada da izmire svoje dospele obaveze kako bi izbegli obračun zatezne kamate i pokretanje drugih zakonskih mogućnosti za  naplatu naknada.

Napominjemo da se sva naplaćena sredstva slivaju u budžetski fond za vode, da su strogo namenska i da se koriste za odbranu od poplava, za održavanje vodoprivrednog sistema na teritoriji APV, kao i za izgradnju i održavanje kanalske mreže.