Prva konferencija u vezi sa učešćem javnosti u izradi Plana upravljanja vodama period od 2021. do 2027. godine na teritoriji Republike Srbije, održana je 17. decembra u Palati Srbije, u Beogradu. Prisutne je pozdravila Nataša Milić, v.d. direktora Direkcije za vode, a nakon predstavljanja plana rada i dinamike izrade Plana upravljanja vodama, zainteresovane strane su imale priliku da učestvuju u radionicama koje su vodili eksperti iz Javnih vodoprivrednih preduzeća „Vode Vojvodine“ i „Srbijavode“.
Sa zainteresovanim predstavnicima ministarstava, pokrajinskih sekretarijata, instituta, nevladinih organizacija i mnogim drugima razgovarali smo o problemima, nedoumicama i mogućim rešenjima na teme:
– Organsko zagađenje površinskih voda
– Zagađenje površinskih voda nutrijentima
– Zagađenje površinskih voda hazardnim supstancama
– Hidromorfološki pritisci
– Pritisci na kvantitet i kvalitet podzemnih voda

Konferenciju je organizovalo Ministarstvo za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo – Republička direkcija za vode u saradnji sa dva vodoprivredna preduzeća, koja su glavni akteri u izradi Plana. U organizaciji su učestvovali i eksperti iz Nemačke, Austrije i Holandije.
Srbija ima izazov da izradi prvi Plan upravljanja vodama koji mora biti u skladu sa Okvirnom direktivom o vodama, kao najznačajnijim delom zakonodavstva Evropske komisije u oblasti voda. Ova konferencija je samo jedan od koraka ka ispunjavanju uslova za dostizanje „dobrog statusa“ prema evropskim standardima.