Прва конференција у вези са учешћем јавности у изради Плана управљања водама период од 2021. до 2027. године на територији Републике Србије, одржана је 17. децембра у Палати Србије, у Београду. Присутне је поздравила Наташа Милић, в.д. директора Дирекције за воде, а након представљања плана рада и динамике израде Плана управљања водама, заинтересоване стране су имале прилику да учествују у радионицама које су водили експерти из Јавних водопривредних предузећа „Воде Војводине“ и „Србијаводе“.
Са заинтересованим представницима министарстава, покрајинских секретаријата, института, невладиних организација и многим другима разговарали смо о проблемима, недоумицама и могућим решењима на теме:
– Органско загађење површинских вода
– Загађење површинских вода нутријентима
– Загађење површинских вода хазардним супстанцама
– Хидроморфолошки притисци
– Притисци на квантитет и квалитет подземних вода

Конференцију је организовало Министарство за пољопривреду, водопривреду и шумарство – Републичка дирекција за воде у сарадњи са два водопривредна предузећа, која су главни актери у изради Плана. У организацији су учествовали и експерти из Немачке, Аустрије и Холандије.
Србија има изазов да изради први План управљања водама који мора бити у складу са Оквирном директивом о водама, као најзначајнијим делом законодавства Европске комисије у области вода. Ова конференција је само један од корака ка испуњавању услова за достизање „доброг статуса“ према европским стандардима.