На хидрочворовима Клек и Српски Итебеј тренутно се изводе радови у склопу пројекта Ревитализација навигационе структуре на Бегеју (BEGA). Реконструкција ових водопривредних објеката вредна је скоро два милиона евра.

Уставе Српски Итебеј  и Клек су грађене пред Први светски рат 1914. године у оквиру радова на каналисању Бегеја од ушћа у Тису до Темишвара. Ове две уставе готово да су једнаке, а заједно са својим преводницама део су хидрочвора Клек и Српски Итебеј. Пројектом BEGA је планирано је да се у склопу грађевинских радова изведе демонтажа дотрајалих делова, земљани, бетонски, зидарски и многи други радови. Машински радови подразумевају санацију, замену или демонтажу одређених делова бродских преводница. На уставама ће бити замењен један број табластих затварача, док ће остали елементи бити очишћени и премазани антикорозивном заштитом.

Реконструкцијом ових хидрочворова ће се променити тренутно лоше стање објеката и створити предуслови за њихов шири друштвени значај. Због великог културно-историјског значаја ови објекти евидентирани су као непокретност под претходном заштитом, те се стога санацијa и реконструкцијa изводе по принципу очувања првобитног изгледа. На оба хидрочвора задржаће се ручни погон механизама како би се испунио захтев Покрајинског завода за заштиту споменика културе.

Да подсетимо, пројекат BEGA се односи на ревитализацију навигационе инфраструктуре на Бегеју, а осим санације ова два хидротехничка објекта обухвата и изградњу двонаменске бициклистичке стазе и плутајућег дока у Зрењанину.