Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине, као Управљач Спомеником природе „Храст лужњак“, огласило је на јавни увид у Предлог плана управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за период од 2020. до 2029.

Јавни увид у трајаће наредних 30 дана. Материјал ће бити изложен у штампаном облику у просторијама Вода Војводине, Булевар Михајла Пупина 25, четврти спрат, канцеларија број 30, сваког радног дана од 10х до 14х.

Примедбе и сугестије на Предлог могу се доставити искључиво у писаној форми Служби за управљање и коришћење природних ресурса – Одељењу за управљање и коришћење заштићених подручја, у току трајања јавног увида на адресу Управљача:

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад, или електронском поштом на адресе skrstic@vodevojvodine.rs и mvuksanovic@vodevojvodine.rs

.

Сва документација налази се у прилогу:

Текст огласа Јавни увид у предлог плана управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“ за период од 2020. do 2029. – Оглас објављен у Дневнику 15. 9. 2020.

Предлог Плана управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“

Одлука о усвајању Предлога Плана управљања Спомеником природе „Храст лужњак у дворишту црпне станице код Кумана“