Uz rešenja za ovu godinu obveznici su dobili i obaveštenja o eventualnom dugu iz prethodnog perioda. Za dospela, a neizmirena dugovanja ovih dana poslate su opomene. Po dobijanju opomene obveznik ima rok od pet dana da uplati dug (sa obračunatom kamatom do datuma uplate) ili da u pismenom zahtevu zatraži odlaganje plaćanja duga na rate (reprogram).

Zahtev za reprogram može se poslati poštom na adresu JVP „Vode Vojvodine“, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad ili mejlom na korisnik@vodevojvodine.rs.

Obrazac za reprogram možete preuzeti OVDE.