Уз решења за ову годину, обвезници су добили и обавештења о евентуалном дугу из претходног периода.  За доспела, а неизмирена дуговања,  послате су опомене. По добијању опомене, обвезник има рок од пет дана да уплати дуг (са обрачунатом каматом до датума уплате) или да у писменом захтеву затражи одлагање плаћања дуга на рате (репрограм).

Захтев за репрограм се може послати поштом на адресу ЈВП „Воде Војводине“, Булевар Михајла Пупина 25, Нови Сад или имејлом на reprogram@vodevojvodine.rs.

Образац за репрограм можете преузети ОВДЕ

Приговори се могу послати на имејл prigovor@vodevojvodine.rs, a захтеви за промену адресе на promenaadrese@vodevojvodine.rs.