Мере редовне одбране од поплава од данас важе на 61,64 километара насипа уз реку Тамиш, од државне границе до Томашевца, као и на 36,37 километара насипа уз Брзаву, од државне границе до ушћа у Хс ДТД.

У Војводини је тренутно на снази редовна одбрани од поплава на укупно 98,01 километара одбрамбене линије, док се ванредна одбрана од поплава и даље спроводи на брани Велико Средиште на Марковачком потоку.

Према прогнозама, водостаји на Тамишу и Брзави су у порасту, док је ниво воде у ретензији бране Велико Средиште у опадању. Стање на осталим војвођанским водотоцима је редовно.

Стручне службе ЈВП „Воде Војводине“ прате ситуацију на терену у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.