Još od 1965. godine, kada je izgrađena, na Crpnoj stanici „Žabalj“ nisu izvršena ozbiljnija investiciona ulaganja. Posle toliko godina pristupilo se radovima na rekonstrukciji ove crpne stanice koja je bila u izuzetno lošem stanju.

Kompletna rekonstrukcija hidromelioracionog vodnog objekta podrazumevala je  postavljanje novog krova, oluka, prozora, bravarije, sanitarnog čvora, fasade, a izgrađena je i nova ograda sa ulaznom kapijom i pristupni put do samog objekta.

Radovi su završeni, a vrednost ovog posla iznosila je 21.034.516,10 dinara.

Podsećamo da se Crpna stanica „Žabalj“ nalazi na ušću vodotoka Jegrička u reku Tisu u okviru Hs DTD, a u sastavu je odbrambene linije od velikih voda reke Tise. Projektovana je da pri visokim vodostajima Tise, u periodu kada je vodostaj viši od radnog nivoa u kanalu Jegrička, prepumpava višak vode sa slivnog područja, dok se u periodu nižeg vodostaja voda ispušta gravitaciono.