ЈВП „Воде Војводине“ започело је радове на уређењу канала Бачки Петровац – Каравуково који подразумевају уређење обале, изградњy инспекционе стазе, измуљивање корита канала, као и чишћење обале од растиња у дужини од око 15 км.

Радови се тренутно изводе на деоници од моста Челарево до моста Товаришево где постоји највећи број водозахвата за системе за наводњавање.

Ови радови имају за циљ повећање пропусне моћи канала ради омогућавања несметаног снабдевања водом корисника за потребе наводњавања.

Уређење приобалног дела канала омогућиће несметани прилаз механизације ради потребе одржавања терена, а истовремено и прилазак води свим посетиоцима који уживају у рекреативним активностима и шетњи поред канала.

Вредност ове инвестиције износи ‪479.998.800‬ динара, а рок за извођење је 360 дана.