Kompleksno unapređenje vodoprivrede područja kanala „Baja-Bezdan” – BABEKA

(INTERREG – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija)

Vodeći partner na projektu BABEKA je Direkcija za vodoprivredu Donjeg Podunavlja, a ostala dva su Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i Fond Evropski poslovi AP Vojvodine. Ukupna vrednost radova iznosi oko 8.700.000 evra.

Delovi kanala „Baja-Bezdan“, uključujući tehničke prostorije, čine deo sistema za prevenciju poplava. Tokom godina kapacitet vodosnabdevanja je značajno smanjen zbog lošeg održavanja, povećane količine biomase i problema kvaliteta vode u vezi sa blatom. Projektom obuhvaćeno područje čine: kanal Baja-Bezdan (mađarski i srpski deo kanala), kanal Vrbas-Bezdan sa srpske strane i brane u Bezdanu i Šebešfoku koje se nalaze u sklopu kanala. Brana u Bezdanu se ne koristi zbog lošeg stanja objekta i hidro-mehaničke mašinerije, ali i dalje predstavlja značajan infrastrukturni objekat na Hidrosistemu DTD, zbog čega je funkcionalno od ključne važnosti. Brana u Šebešfoku se nalazi na lokaciji gde se kanal Baja-Bezdan spaja sa kanalom Bezdan-Vrbas i bila je industrijsko postrojenje koje je omogućavalo saobraćanje i jedini vid transporta robe i dobara u ovom regionu.

Glavni cilj projekta je smanjivanje pojave poplava i potencijalnih rizika koji mogu izazvati poplave u projektom obuhvaćenom području, kao i ponovno osposobljavanje kanala Baja-Bezdan za odvod viška vode. Intervencije predviđene Projektom imaju za cilj da unaprede sistem prekograničnog upravljanja vodama i prevencije rizika.

Glavne aktivnosti srpske strane u okviru ovog  projekta su:

  • Renoviranje i rehabilitacija ustava u Bezdanu i Šebešfoku
  • Nabavka specijalne opreme za održavanje kanala

Kada radovi budu završeni povećaće se nivo zaštite od poplava, stvoriće se uslovi za prelazak brodova iz Dunava u kanal Baja-Bezdan i obezbediti puna operativna funkcija kanala, kao i solidna osnova za dalji razvoj sistema. Ove aktivnosti će imati i pozitivan uticaj na ekonomiju i turizam, naročito nautički.

Realizacija je započeta 2017, a projekat je završen u septembru 2020. godine.