Projekat pod nazivom „Revitalizacija navigacione strukture kanala Begej“, sa akronimom BEGA, jedan je od projekata iz Interreg – IPA programa međunarodne saradnje Rumunija-Srbija.

Vodeći partner na projektu BEGA je rumunsko Vodoprivredno preduzeće „ABA Banat“, a ostala tri su županija Tamiš,  Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ i Pokrajinski sekretarijat za regionalni razvoj, međunarodnu saradnju i lokalnu samoupravu.

Budžet projekta iznosi 13.850.687,41 evra. Budžet za JVP „Vode Vojvodine“ iznosi 6.666.204,16 evra, od čega JVP iz sopstvenih sredstava izdvaja 999.930,63 evra (15%), a sredstva IPA programa iznose 5.666.273,53 evra (85%). 

Izvor finansiranja je INTERREG – IPA program prekogranične saradnje Rumunija – Srbija.

BEGA, projekat iz IPA programa prekogranične saradnje sa Rumunijom, u Srbiji se odnosi na revitalizaciju Kanala Begej, na potezu od granice sa Rumunijom do hidrotehničkog objekta u Kleku, u dužini od 32,26 kilometara.  Projekat revitalizacije kanala Begej podrazumeva sanaciju hidrotehničkih objekata u Kleku i Srpskom Itebeju i izgradnju dvonamenske staze (radno-inspekcione i biciklističke), od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku. Takođe, obuhvata i izgradnju plutajućeg doka za privez plovnih objekata, izradu tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na Plovnom Begeju, kao i nabavku plovnog bagera i plovne kosačice za održavanje njegove plovnosti, te nabavku terenskih vozila i IT opreme.

Značaj projekta BEGA je višestruk. Revitalizacija navigacione infrastrukture na Begeju na više načina utiče na unapređenje infrastrukture koje se ogleda kroz povećanje mobilnosti ljudi, robe i usluga na pravcu Zrenjanin – Temišvar. Ekološki značaj ovih aktivnosti može se takođe razmatrati sa više aspekata, od kojih se osnovni odnosi na prvi korak rešavanja višedecenijskog problema postojanja veoma zagađenog sedimenta na dnu kanala, a zatim, i ponovno aktiviranje plovidbe i uspostavljanje ekološkog načina prevoza biciklima. Nakon završetka radova, očekuje se ponovno otvaranje plovidbe na Begej, razvoj turizma, unapređenje infrastrukture i povezivanje prekograničnog regiona kroz povećanje transporta.

Period implementacije projekta BEGA je četiri godine, od 3. 8. 2017. do 2. 8. 2021. godine.

JVP „Vode Vojvodine“ je u okviru BEGA projekta prekogranične saradnje Rumunija-Srbija završilo radove na rekonstrukciji Hidročvora Klek i Hidročvora Srpski Itebej, zatim, izgrađena je dvonamenska staza (radno-inspekciona i biciklistička) od granice sa Rumunijom do prevodnice u Kleku, kao i  plutajući  dok  za privez plovnih objekata u Zrenjaninu. Takođe, nabavljen je i plovni bager i plovna kosačica za potrebe održavanja plovnosti Begeja, dok je u toku izrada tehničke dokumentacije za potrebe izmuljenja, deponovanja i remedijacije sedimenta na plovnom Begeju.