Еколошко управљање водама против екстремних временских услова у пограничној области – ECOWAM

(INTERREG – IPA програм прекограничне сарадње Maђарска – Србија)

Водећи партнер на пројекту ECOWAM је Директорат за управљање водама у округу Доња Тиса, а остала два су Јавно водопривредно предузеће Воде Војводине и Фонд Европски послови АП Војводине. Укупна вредност радова износи око 1.800.000 евра.

Пројектом је предвиђена превенција негативних ефеката на квалитет водних тела успостављањем заједничког система за унапређивање управљања водама у АП Војводини и жупанији Чонград.

Главни циљ ће бити постигнут кроз побољшање водног биланса Јегричке реке и главног канала Курца у пограничном региону Мађарске и Србије,  измуљавањем, грађевинским радовима и уклањањем прекомерне вегетације из корита реке, затим развој заједничког система за анализирање и праћење ради очувања квалитета воде и биодиверзитета у региону прекограничне сарадње и на крају кроз дефинисање дугорочних решења ради превенције деградације квалитета водних тела.

Резултати које је потребно постићи:

  1. Превенција прекомерног задржавања воде постигнута кроз ревитализацију водних тела Јегричка и Курца и области око њихових корита;
  2. Хидро-биолошке анализе и праћење квалитета воде и муља у Јегричкој реци и главном каналу Курца на одабраним локацијама пре и након измуљавања у складу са Чланом 8 Оквирне директиве ЕУ о водама;
  3. Размена искустава у области одрживог управљања водама и заштите природе између партнера на пројекту из Мађарске и Србије;
  4. Дугорочна решења развијена на основу пружених студија утицаја површинских и подземних вода на паркове природе;
  5. Заједничка база података са релевантним информацијама у вези са праћењем и евалуацијом квалитета вода, која ће бити основа за будућу сарадњу у области управљања водама и заштите природе;
  6. Подигнут ниво свести и знање циљних група у пограничном региону ( институције укључене у управљање водама, фармери, становништво угрожено прекомерним количинама воде, деца, регионални/локални релевантни субјекти и туристичке организације)

Пројекат ће допринети развоју региона са интензивирањем економске сарадње кроз одрживо коришћење природних и културних ресурса тако што ће радити на очувању биодиверзитета и унапредити квалитет воде, што се уклапа у свеукупни циљ Програма.

Реализација је започетa 2017, а планирано је да све буде готово до 2019. године.