Ekološko upravljanje vodama protiv ekstremnih vremenskih uslova u pograničnoj oblasti – ECOWAM

(INTERREG – IPA program prekogranične saradnje Mađarska – Srbija)

Vodeći partner na projektu ECOWAM je Direktorat za upravljanje vodama u okrugu Donja Tisa, a ostala dva su Javno vodoprivredno preduzeće Vode Vojvodine i Fond Evropski poslovi AP Vojvodine. Ukupna vrednost radova iznosi oko 1.800.000 evra.

Projektom je predviđena prevencija negativnih efekata na kvalitet vodnih tela uspostavljanjem zajedničkog sistema za unapređivanje upravljanja vodama u AP Vojvodini i županiji Čongrad.

Glavni cilj će biti postignut kroz poboljšanje vodnog bilansa Jegričke reke i glavnog kanala Kurca u pograničnom regionu Mađarske i Srbije,  izmuljavanjem, građevinskim radovima i uklanjanjem prekomerne vegetacije iz korita reke, zatim razvoj zajedničkog sistema za analiziranje i praćenje radi očuvanja kvaliteta vode i biodiverziteta u regionu prekogranične saradnje i na kraju kroz definisanje dugoročnih rešenja radi prevencije degradacije kvaliteta vodnih tela.

Rezultati koje je potrebno postići:

  1. Prevencija prekomernog zadržavanja vode postignuta kroz revitalizaciju vodnih tela Jegrička i Kurca i oblasti oko njihovih korita;
  2. Hidro-biološke analize i praćenje kvaliteta vode i mulja u Jegričkoj reci i glavnom kanalu Kurca na odabranim lokacijama pre i nakon izmuljavanja u skladu sa Članom 8 Okvirne direktive EU o vodama;
  3. Razmena iskustava u oblasti održivog upravljanja vodama i zaštite prirode između partnera na projektu iz Mađarske i Srbije;
  4. Dugoročna rešenja razvijena na osnovu pruženih studija uticaja površinskih i podzemnih voda na parkove prirode;
  5. Zajednička baza podataka sa relevantnim informacijama u vezi sa praćenjem i evaluacijom kvaliteta voda, koja će biti osnova za buduću saradnju u oblasti upravljanja vodama i zaštite prirode;
  6. Podignut nivo svesti i znanje ciljnih grupa u pograničnom regionu ( institucije uključene u upravljanje vodama, farmeri, stanovništvo ugroženo prekomernim količinama vode, deca, regionalni/lokalni relevantni subjekti i turističke organizacije)

Projekat će doprineti razvoju regiona sa intenziviranjem ekonomske saradnje kroz održivo korišćenje prirodnih i kulturnih resursa tako što će raditi na očuvanju biodiverziteta i unaprediti kvalitet vode, što se uklapa u sveukupni cilj Programa.

Realizacija je započeta 2017, a planirano je da sve bude gotovo do 2019. godine.