• Флористичке одлике

На подручју Парка природе „Бегечка јама“, до сада је евидентирано 125 врста виших биљака.

У групи национално и међународно значајних врста, забележено је девет врста, од којих су две строго заштићене, бели локвањ и пливајућа ресина, а две се налазе на Црвеној листи флоре Србије, црни глог и дремовац. У категорији заштићених врста налазе се иђирот, шиљата оштрица, црни глог, игличаста зуква, дремовац и водени орашак.

Аутохтону шумску заједницу чини заједница бадемасте врбе, као једна од ретких заједница у којој дрвенасте инвазивне врте нису присутне. Забележена је на Шашићевој ади и Еркином острву, између Дунава и појаса шума беле врбе. На подручју Бегечке јаме заступљене су заједнице беле врбе, беле топлоле са црним глогом, као и мање површине заједнице беле врбе и црне тополе.

II 1.7.4 Типови станишта

У групи станишних типова, као приоритетни за заштиту на територији Парка природе „Бегечка јама“ је забележено 17 типова станишта.

У приоритетна НАТУРА 2000 (међународно значајна) станишта се убрајају шуме беле врбе и шуме беле и црне тополе. У селективним ЕМЕРАЛД стаништима се налази 7 станишних типова.

У групи фрагилних, услед функционалне непостојаности и осетљивости на деградацију се налази 8 станишних типова, тј. 2 у групи ретких у Србији и фрагилних. На простору природног добра су због експлоатације најугроженије шуме и остаци шума беле врбе, беле и црне тополе.

  • Фаунистичке одлике

Подручје Бегечке јаме је репрезентативно станиште значајног броја аутохтоних врста фауне, строго заштићених и заштићених врста, карактеристичних за низијска плавна подручја.

Пружа повољне услове за очување биодиверзитета ентомофауне, односно, захваљујући директној вези са реком Дунав, погодно је за развој водених инсеката. Ентомолошким истраживањима на овом простору, регистровано је присуство риличара, вилинских коњица, комараца, лептира, тврдокрилаца и камених цветова. Према Правилнику о проглашењу и заштити строго заштићених и заштићених дивљих врста биљака, животиња и гљива („Сл. гласник РС“ 5/10), детектоване су две заштићене врсте инсеката из реда вилинских коњица.

За потребе стављања под заштиту „Бегечке јаме“, валоризације природних вредности овог подручја, извршена су ихтиолошка истраживања у периоду од 1996-1997. год. Заштићено подручје је директно повезано са реком Дунавом, тако да је и састав ихтиофауне у корелацији са врстама риба које живе у Дунаву. Фауну риба, чини 27 врстa, од којих статус заштићених врста имају штука, шаран, сом, буцов, деверика, крупатица и гргеч.

На овом подручју је забележено 11 врста водоземаца и 6 врста из класе гмизаваца. Најзначајније представнике водоземаца чине мрмољци,  као и представници групе зелених жаба, а од гмизаваца значајно место заузима угрожена барска корњача. Водоземци и гмизавци представљају хранидбену базу за многе врсте строго заштићених врста птица, а такође представљају и значајне регулаторе бројности фауне бескичмењака, нарочито инсеката.

Орнитофауну Бегечке јаме са Дунавом и адама, представља око 150 врста птица, од којих гнездарице чине око 70 врста. Од строго заштићених врста овог подручја, издвајају се патка њорка, ћубасти гњурац, мали гњурац, белорепан, мали врaнац, вивак, барска шљука, водомар и велика бела чапља, а од заштићених врста, риђоглава пловка, гроготовац и лабуд грбац.

Захваљујући саставу и распореду шумске вегетације, фауна сисара овог подручја заступљена је са значајним бројем врста. Мочварна вегетација представља станиште неким врстама глодара попут водене волухарице. Meђу бубоједима присутни су кртица и јеж, а из реда звери, јазавац, твор и ласица. Породица паса заступљена је са две врсте, лисицом и шакалом. Од великог је значаја и присуство видре, строго заштићене врсте, која се налази на списку за Црвену књигу кичмењака Србије и на Европској и на Светској Црвеној листи.

  • Угрожавајући фактори

Водни режим, као и природна измена воде путем сталног плављења представља основни еколошки фактор опстанка живог света у заштићеном подручју. Због тога је главни угрожавајући фактор биљног и животињског света ПП „Бегечка јама“ измењен режим плавних и подземних вода.

Човек мења режим и ниво подземних вода кроз водопривредне радове, упуштање отпадних вода, исушивање и одводњавање.

Због свих тих промена које се дешавају у простору заштићеног подручја дошло је до губитка функције простора и губитка природних вредности. Упркос томе, опстао је велики број биљних и животињских врста.

Како се није радило на редовном одржавању, дошло је до делимичног засипања канала Бегеј преко код се Јама снадбева водом из Дунава, а такође и мртваја које су некада представљале везу са Дунавом.

На каналу Бегеј подигнута је устава којом се управља супротно потребама заштите па тако заштићено подручје трпи велику штету. Непланска отварања и затварања уставе иду на корист шумарству, који за циљ има смањење нивоа воде у Јами, како би се добило што више сувих површина за потребе подизања плантажних засада. Због успореног отицања воде наталожена је велика количина органског седимента.

Поремећаји у хидрологији (измене у режиму плављења, повећање осцилација водостаја Дунава на нивоу његовог слива и засипање дунаваца) представљају кључне факторе који нарушавају стабилност ритских шума.

Осим угрожавајућих фактора у хидрологији, на ПП „Бегечка јама“ велики угрожавајући утицај имају и засипање, замуљивање и зарастање, интензивно шумарство, инвазивне врсте, уништавање и губитак станишта, фрагментација станишта, криволов, урбанизација, посетиоци као и одлагање чврстог отпада.

ОСНОВНИ УГРОЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ

Осим угрожавајућих фактора у хидрологији, на простору ПП „Бегечка јама“ велики угрожавајући утицај имају и засипање, замуљивање и зарастање, интензивно шумарство, инвазивне врсте, уништавање и губитак станишта, фрагментација станишта, криволов, урбанизација, посетиоци као и одлагање чврстог отпада.

Табела 1. УГРОЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ И УТИЦАЈИ УНУТАР ПП „БЕГЕЧКА ЈАМА“

УТИЦАЈ АКТИВНОСТИ 
Газдовање шумамаА3
ПошумљавањеА3
Инвазивне врстеА3
Вештачка садњаА3
Насипи, утврђења, вештачке плаже, општеА2
ПлављењеА1
ПоплаваА1
Исушивање, акумулација органских материјаА3
ИсушивањеА3
Коришћење пестицидаБ3
КаналиБ3
Лов/уклањање фауне, општеБ3
СпаљивањеБ3
Прикупљање (инсеката, рептила, водоземаца)Ц3
Хватање у замку, тровање, криволовБ3
Остале мреже за комуникацијуЦ3
Возила на моторни погонЦ3
ЗагађењеА3
Загађење водеА3
Остала загађења или последице човековог утицаја на околинуБ3
Равнање терена, привођење земљишта култури и исушивање,општеБ3
Исушивање земљишта од рукаваца и мочвараА3
Модификовање унутрашњих водотоковаА3
Управљање нивоом водаА3
ЕрозијаЦ3
Оштећења због дивљих врстаЦ3
Остали типови насељаЦ3
Остале слободне активности и утицај туристичких активности које нису горе наведенеЦ2
Шетња, јахање и вожња возилима без моторног погонаЦ1
Раскрчивање шумаА3
Уклањање сасушеног и одумирујућег дрвећаЦ1
Стазе, путање, бициклистичке стазеЦ1
Интензитет утицаја          Утицај
А-висок1-позитиван
Б-средњи2-неутралан
Ц-низак3-негативан

Taбела 2. УГРОЖАВАЈУЋИ ФАКТОРИ И УТИЦАЈИ ИЗВАН ПП „БЕГЕЧКА ЈАМА“

УТИЦАЈ АКТИВНОСТИ  
КултивацијаА3
Вештачка садњаА3
Урбана подручја, насеобинеА3
Континуирана урбанизацијаа3
Комуникационе мрежеБ3
Путеви, аутопутевиЦ3
Возила на моторни погонБ3
ЗагађењеА3
Загађење водеА3
Загађење ваздухаА3
ИсушивањеА3
Насипи, утврђења, вештачке плаже, општеЦ2
Привредни риболовА3
Пренос енергијеА2
Електрични водовиА2
КаналиА3
Звучне сметњеБ3
Равнање терена, привођење земљишта култури и исушивање општеБ3
Исушивање земљишта од мора, рукаваца и мочвараБ3
Коришћење пестицидаБ3
Хватање у замку, тровање, криволовБ3
Индустријска или комерцијална подручјаБ3
Индустријско складиштеБ3
Хидрографско модификовање, општеБ3
Остали видови транспорта и комуникацијеБ2
Пољопривредни и шумарски послови који нису горе наведениБ2
Остали типови насељаБ2
ДренажаБ2
ЛовствоБ1
Газдовање шумамаЦ3
ПошумљавањеЦ3
СпаљивањеЦ3
Остале депонијеА3
Инвазија врстаЦ3
КонкурентностЦ3
Лов/уклањање фауне, општеЦ2
Прикупљање (инсеката, рептила, водоземаца)Ц2
Спортски риболовЦ2
Стазе, путање, бициклистичке стазеЦ2
Остали спортови и слободне активности на просторуЦ2
Загађења земљиштаА2
Остала загађења или последице човековог утицаја на околину      А      3
Интензитет утицаја          Утицај
А-висок1-позитиван
Б-средњи2-неутралан
Ц-низак3-негативан