Први међународни план управљања сливом реке Тисе, представљен је у ЈВП „Воде Војводине“ заинтересованим странама (stakeholder) на Пројекту JoinTisza, али и стручној јавности Србије.

Овај План је значајан корак испуњења захтева Оквирне директиве ЕУ о водама у области животне средине. По речима мр Браниславе Матић из Института за водопривреду „Јарослав Черни“, један од основних циљева је успостављање равнотеже на сливу реке Тисе, и то између потреба реке, екосистема и потреба становништва и развоја региона. Сливно подручје Тисе је највећи подслив на Дунаву и пребивалиште за 14 милиона становника пет земаља: Украјине, Румуније Словачке, Мађарске и Србије. Свих пет земаља су потписнице Конвенције о заштити реке Дунав, а формирале су и Групу за Тису у оквиру Међународне комисије за заштиту реке Дунав (ICPDR).

О начину избора заинтересованих страна и њиховој улози и значају у свим фазама дефинисања потребних мера у будућим плановима управљања, говорио је др Ратко Бајчетић из ЈВП „Воде Војводине“.

Реализаторка радног пакета 6.5 u Пројекту JoinTisza, Даниела Стојковић Јовановић, ближе је упознала присутне са улогом коју заинтересоване стране имају, како у конкретном случају овог Пројекта, тако и о уопштеном значају укључивања јавности у стратешко планирање.

Иако јединствен и вредан у сваком смислу, слив реке Тисе је истовремено изложен све већем притиску и озбиљном загађивању од пољопривреде, индустрије и градова, уређења и морфолошких промена на обалама и коритима водотока, као и поплава и суша. Први план управљања је при истеку и Пројекат представља драфт предлога мера који би требало да се нађе у новом Другом плану управљања водама на сливу реке Тисе. Он је, како је закључено на скупу, више од само једног акта, зато што обавезује све државе Потисја да спроведу потребне мере за остварење координираног одрживог развоја слива.