Достава решења за накнаду за одводњавање физичким лицима за 2019. годину, почиње следеће недеље.

Накнада се од ове године обрачунава у складу с новим Законом о накнадама за коришћење јавних добара, који је ступио на снагу у децембру прошле године. Нови закон мења начин обрачуна накнаде за одводњавање, а као основ се, уместо катастарског прихода, узимају класа и култура земљишта. Те податке ЈВП „Воде Војводине“ преузима из РГЗ, што је последњи пут учињено 24. јуна.

Сем ове новине, накнада за одводњавање се од ове године плаћа квартално, као и порез на имовину. Обвезници ће на рачунима добити три уплатнице. Прва обухвата прва два квартала а рок за уплату je 15 дана од дана пријема решења. Другу уплатницу треба платити до 15. августа, а трећу до 15. новембра.

Начин доставе решење остаје непромењен у односу на прошлу годину. Према Закону о општем управном поступку предвиђена је лична достава. А то значи да поштар два пута долази на наведену адресу. Уколико обвезника ни други пут не нађе код куће, оставља обавештење са бројем решења и временом покушаја доставе, а пошиљка се враћа пошиљаоцу (ЈВП „Воде Војводине“). У том случају, обвезници могу да преузму копију решења уз важећу личну карту и потписом одговарајућег обрасца (добиће га у пошти) у својим локалним поштама или у пословној згради ЈВП „Воде Војводине“.

Достава решења за ову годину требало би да се заврши током септембра.

 

ДА ПОЈАСНИМО ЗАШТО ЈЕ ВАЖНО ПЛАЋАТИ НАКНАДУ ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

 

Накнада за одводњавање није нова обавеза за пољопривреднике (некада је то био водни допринос). Иако јесте јавни приход, није повезан са порезом на имовину. Пореска управа је закључно са 2016. годином радила обрачун и задужење, међутим, ступањем на снагу новог Закона о водама, тај посао за подручје Војводине поверен је ЈВП „Воде Војводине“.

Наплаћена средства евидентирају се у Буџетском фонду за воде АП Војводине, строго су наменска и користе се за финансирање радова у водопривреди. Канали за одводњавање морају редовно да се измуљавају, тарупирају и чисте од биљне вегетације, а црпне станице морају увек да буду спремне и ремонтоване. Ипак, ови радови не подразумевају обавезу ЈВП „Воде Војводине“ да директно одводи воде са пољопривредних површина. Евакуација вишкова воде до најближег канала законска је обавеза самих корисника, а за одвођење вишкова воде из насељених места задужена су локална комунална предузећа.

ЈВП „Воде Војводине“ је у обавези да канале (ван насељених места), одржава функционалним, односно све док може да прими воду са околног земљишта. Којом брзином ће се вода повући из атара у великој мери зависи од квалитета земљишта, али и од начина обраде пољопривредних површина. Адекватне агротехничке мере попут шлицовања, дубоког орања или разбијања „плужног ђона“ знатно ће поспешити повлачење воде са ораница.

Такође, у системе за одводњавање мора да се улаже константно, јер накнаде за одводњавање, које у просеку износе око 1.200 динара по хектару на годишњем нивоу, покривају само 32% од потребних средстава. Дакле, Војводина би поново била мочвара да нема каналске мреже и рада хидротехничких објеката.

За питања у вези са наплатом накнаде за одводњавање, заинтересовани могу да се обрате Корисничком сервису ЈВП „Воде Војводине“ на бесплатан број телефона 0800/21-21-21 или имејлом на адресу korisnik@vodevojvodine.rs.