Skip to content
JKP Vode Vojvodine
Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad

Најчешћа питања

 • KAKO MOGU PREUZETI REŠENJE, A DA NE IDEM U NOVI SAD?

  U slučaju da poštar nije uspeo da uruči obvezniku rešenje o naknadi za odvodnjavanje, ostavlja obaveštenje sa brojem rešenja i vremenom pokušaja dostave. Tada se pošiljka vraća pošiljaocu, odnosno, u JVP „Vode Vojvodine“. Obveznici mogu da preuzmu kopiju rešenja uz važeću ličnu kartu i potpisom odgovarajućeg obrasca u svim poštama ili u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“, u periodu od 8 do 14 časova.

 • ZAŠTO SE REŠENJE MORA PREUZETI LIČNO?

  Zakonom o opštem upravnom postupku predviđena je lična dostava rešenja o naknadi za odvodnjavanje. To znači da poštar dva puta dolazi na navedenu adresu, a ukoliko obveznika ni drugi put ne nađe kod kuće, ostavlja obaveštenje sa brojem rešenja i vremenom pokušaja dostave. U tom slučaju, pošiljka se vraća pošiljaocu (što je JVP „Vode Vojvodine“) i tada obveznici mogu da preuzmu kopiju rešenja uz važeću ličnu kartu i potpisom odgovarajućeg obrasca u svim poštama ili u poslovnoj zgradi JVP „Vode Vojvodine“.

 • KO I NA OSNOVU ČEGA UTVRĐUJE IZNOS NAKNADE?

  Naknada za odvodnjavanje se obračunava u skladu s novim  Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, koji je stupio na snagu u decembru 2018. godine. Novi zakon menja način obračuna naknade za odvodnjavanje, a kao osnov se, umesto katastarskog prihoda, uzimaju  klasa  i kultura zemljišta. Te podatke JVP „Vode Vojvodine“ preuzima iz RGZ.

  Naknada za odvodnjavanje se može platiti kvartalno, kao i porez na imovinu, ili u celosti, prema volji obveznika. Obveznici na računima dobijaju uplatnice i uputstvo o rokovima za plaćanje.

 • ZBOG ČEGA SE PLAĆA NAKNADA ZA ODVODNJAVANJE?

  Naknada za odvodnjavanje nije nova obaveza za poljoprivrednike. Iako jeste javni prihod, nije povezan sa porezom na imovinu. Poreska uprava je zaključno sa 2016. godinom radila obračun i zaduženje, međutim, stupanjem na snagu novog Zakona o vodama, taj posao za područje Vojvodine poveren je JVP „Vode Vojvodine“.   

  Naplaćena sredstva evidentiraju se u Budžetskom fondu za vode AP Vojvodine, i koriste se za finansiranje radova u vodoprivredi. Kanali za odvodnjavanje moraju redovno da se izmuljavaju, tarupiraju i čiste od biljne vegetacije, a crpne stanice moraju uvek da budu spremne i remontovane. Ipak, ovi radovi ne podrazumevaju obavezu JVP „Vode Vojvodine“ da direktno odvodi vode sa poljoprivrednih površina. Evakuacija viškova vode do najbližeg kanala zakonska je obaveza samih korisnika, a za odvođenje viškova vode iz naseljenih mesta zadužena su lokalna komunalna preduzeća.

El. UVID, POTVRDE, REPROGRAMI I PRIGOVORI – El. PODNOŠENJE ZAHTEVA, eUPRAVA